لیست تجهیزات و خدمات در فایل پیوستی آورده شده است.

   دانلود : فیزیولوژی_ورزشی.pdf           حجم فایل 907 KB