لیست تجهیزات مستقر در دانشکده علوم پایه

1- XRD

2- CVD

3-PVD

4- Tube Furnace