رییس آزمایشگاه مرکزی

دکتر شهرام قاسمی میر

هیات علمی دانشکده شیمی