بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE
H: Health (بهداشت کار) 
S: Safety (ایمنی کار) 
E: Environment (محیط زیست)