تعریف جدیدترین سیستم جهانی طبقه بندی و خطرات مواد شیمیایی

(Globally Harmonized system (GHS

طبقه بندی کد های خطرهنگام کار با مواد آزمایشگاهی

 Hazard class category& Coode hazard statements

Precautionary statements - General

تصاویر هشدار دهنده و کد ها در GHS

 The Global Harmonized System (GHS) Codes and Pictograms